VIA University College vil samle læreruddannelserne i Skive, Nr. Nissum og Holstebro

VIAs læreruddannelse i Skive (Foto: VIA University College)
dato

Efter en årrække med vigende søgning er antallene af studerende på VIAs læreruddannelser i den vestlige del af regionen blevet så lave, at det fremover vil gå ud over kvaliteten af uddannelserne. Derfor fremlægger VIAs ledelse nu en plan, der samler de tre udbud på VIAs campus i Holstebro. 

På baggrund af en indstilling fra VIAs direktion, har VIAs bestyrelse truffet en foreløbig beslutning om en omlægning læreruddannelserne i den vestlige del af Region Midtjylland.

Beslutningen indebærer, at alle læreruddannelsens aktiviteter i Skive samt det fysiske udbud i Nr. Nissum flyttes til VIAs campus i Holstebro. Til gengæld bevares HF og kostskolen i Nr. Nissum sammen med netuddannelsen uændret.

Faldende optag udfordrer kvaliteten
Beslutningen kommer efter en årrække med faldende søgning til læreruddannelserne i den vestlige del af regionen. Og med stadigt mindre hold og årgange på vej, vil antallet af studerende på de enkelte udbud blive så lavt i de kommende år, at man er nødt til at gribe ind nu, forklarer rektor for VIA, Harald Mikkelsen:

”Beslutningen er trist, men desværre også nødvendig, for en god læreruddannelse kræver en kritisk masse af studerende. Ellers kan vi ikke tilbyde fagligt robuste fællesskaber, inspirerende studiemiljøer og et tilstrækkeligt bredt udbud af fag og linjer. Desværre ser det ud til, at vi ikke længere kan opretholde sådan en kritisk masse på vores udbud i Vestjylland. Derfor foreslår vi at samle de tre udbud på vores campus i Holstebro, hvor vi til gengæld vil have rigtig gode muligheder for at udbyde en meget bred og attraktiv læreruddannelse fremadrettet,” siger Harald Mikkelsen.

En sammenlægning af de tre udbud vil give mulighed for at udbyde flere undervisningsfag, så flere studerende kan få deres ønsker opfyldt og i den sidste ende blive uddannede lærere inden for flere forskellige folkeskolefag.

Samtidig giver en flytning af læreruddannelserne til VIAs campus i Holstebro bedre muligheder for at udnytte det brede studiefaglige miljø, der findes på VIAs multifaglige campusser, forklarer Harald Mikkelsen:

”I Holstebro kan vi lave tværfaglige forløb med pædagog- og socialrådgiveruddannelserne, og så kan vi tilbyde de studerende et mere mangfoldigt og aktivt studiesocialt miljø. Alt i alt vil det gøre vores udbud af læreruddannelsen mere attraktivt i den del af regionen,” siger Harald Mikkelsen.

Flere ressourcer til uddannelsen
Med til baggrunden for beslutningen hører også udbuddenes økonomiske situation. De små hold og årgange på læreruddannelserne resulterer nemlig i et voksende underskud år for år. Og det er i sig selv med til at udfordre uddannelseskvaliteten, forklarer formand for VIAs bestyrelse, Per B. Christensen:

”Vores læreruddannelser i den vestlige del af regionen er ikke længere økonomisk bæredygtige og må løbende tilføres midler fra VIAs øvrige uddannelser. Det går i den sidste ende ud over kvaliteten, for sådan er det jo desværre, når der bliver færre penge at lave uddannelser for,” siger Per B. Christensen.

Ifølge bestyrelsesformanden, vil en sammenlægning af de fysiske aktiviteter på VIAs campus i Holstebro omvendt give mulighed for at investere mere i selve uddannelsesforløbene, og på den måde gøre dem mere attraktive for kommende studerende.

”Målet med den beslutning, vi nu lægger frem, er ikke at afvikle noget – tværtimod. Vi handler for at sikre os, at vi fortsat kan udvikle og udbyde en succesfuld og eftertragtet læreruddannelse i den vestlige del af vores region i de kommende mange år – til fordel for de studerende og de omkringliggende kommuner, der med placeringen i Holstebro fortsat vil have en relativt god geografisk dækning. Samlet set vurderer vi, at det vil være den bedste løsning,” siger Per B. Christensen.

Afventer høringsproces
Inden VIAs bestyrelse træffer den endelige beslutning, sendes den fremlagte plan i høring blandt de berørte parter. Det indebærer blandt andre de omkringliggende kommuner, regionsrådet for Region Midtjylland og de forskellige medarbejder- og aftagerudvalg på uddannelserne. De opfordres alle til at give deres indspark til det videre arbejde – også selvom man i VIAs ledelse godt ved, at den fremlagte løsningsmodel vil give anledning til kritik fra nogle.

”Vi er godt klar over, at vores forslag ikke vil være lige populært alle steder. Alligevel håber vi på forståelse for at vi handler på en situation, der er blevet kritisk, og at vi i den sidste ende kan få opbakning til en løsning, der vil fremtidssikre læreruddannelsen i området,” siger formand for VIAs bestyrelse, Per B. Christensen.

I mellemtiden vil VIAs ledelse have fokus på at tage hånd om de medarbejdere og studerende, der kan gå en usikker fremtid i møde, forklarer rektor for VIA, Harald Mikkelsen:

”Vi ved, at det her vil påvirke mange, ikke mindst vores ledere og medarbejdere på de berørte udbud. Det er vi naturligvis meget kede af, og derfor er det bestemt heller ikke en beslutning, vi tager let på. Samtidig håber vi, at en omlægning af udbuddene kan skabe fornyet ro om fremtiden hos dem, der er berørt,” siger Harald Mikkelsen.

Høringsprocessen for beslutningen en omlægning af læreruddannelserne i Skive, Nr. Nissum og Holstebro løber frem til d. 29. maj. Det forventes, at VIAs bestyrelse kan træffe den endelige beslutning ultimo juni.

Fakta om læreruddannelserne i den vestlige del af Region Midtjylland

  • Optaget på læreruddannelserne i den vestjyske del af regionen er faldet kraftigt de seneste år.
    - I Skive faldt antallet af optagne studerende fra 102 i 2018 til 33 i 2023.
    - I Nr. Nissum faldt det fra 73 til 30 i samme periode hvilket dog medregner optaget på netuddannelsen. Ser man på det fysiske udbud alene, var optaget i Nr. Nissum i 2023 nede på blot 10 studerende.
    - Dermed er VIAs uddannelsesudbud i hhv. Nr Nissum og Skive de to mindste udbud af læreruddannelsen i landet.

  • Hvis læreruddannelserne i Nr. Nissum og Skive fortsætter med det nuværende optag, vil det ifølge VIAs beregninger give et årligt underskud på 14,1 mio. kr. fremadrettet. Underskuddet vokser, hvis optaget af studerende fortsætter med at falde.

  • Den fremlagte omlægning af aktiviteterne vil samlet set forbedre økonomien med 7,8 mio. kr. om året. Det inkluderer bl.a. besparelser på drift og vedligehold af faciliteterne i Skive og Nr. Nissum.

  • Flytning af aktiviteter vil tidligst blive igangsat i løbet af efteråret 2024 og implementeres gradvist over en længere periode, da de nuværende studerende skal have mulighed for at færdiggøre deres uddannelse dér, hvor de er optaget.
Kilde: VIA University College
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.